Pomiary geodety

Do zadań geodezji zaliczyć można określanie wielkości oraz kształtu kuli ziemskiej, a również wyznaczanie wysokości i położenia punktów na powierzchni ziemi. Mapy i plany, czyli mapy wielkoskalowe są najpopularniejszym wynikiem prac geodezyjnych. Odpowiednio opracowane stanowią materiał wysokościowy do wszelkiego rodzaju prac inwestycyjnych w komunikacji, budownictwa przemysłowego, górnictwa, jak także racjonalnej uprawy oraz melioracji.

Obowiązki geodety

Do obowiązków geodety można zakwalifikować m.in.:

  • inwentaryzacja geodezyjna
  • wyznaczanie granic
  • tworzenie map numerycznych
  • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
  • pomiary powierzchni lokali
  • geodezyjne badanie urządzeń przemysłowych

. Poza tym do jego obowiązków zaliczyć można: przeprowadzanie podstawowych pomiarów, tworzenie analiz fotogrametrycznych, czy przenoszenie na mapę zaktualizowanych informacji o rozmieszczeniu obiektów w przestrzeni nanoszeniem na mapę aktualnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów.